Przekierowanie nastąpi za sekund

Legal Conncam

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI CITROËN CONNECTEDCAM™

1.    OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

  

1.1.    Aplikacja Citroën ConnectedCAM™ (w dalszej treści Licencji Aplikacji nazywana „Aplikacją”) jest własnością Citroën Polska, spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030735, NIP: 5270011298, REGON: 010395491, której siedziba mieści się pod adresem Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa. Spółka ma wyłączne prawo dysponowania aplikacją.

1.2.    Aplikację można pobrać z Google Play oraz App Store firmy Apple. Użytkownik rozpoczynając pobieranie Aplikacji wyraża na to zgodę i tym samym nie przysługuje mu prawo do zmiany decyzji i anulowania tej zgody. Zgodnie z zapisami Punktu 11 użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji i rozwiązać umowę w każdej chwili.  

1.3.    Zgadzamy się na udostępnienie użytkownikowi Aplikacji pod warunkiem akceptacji Ogólnych Warunków Użytkowania i regulaminu (treść tych warunków i regulaminu znajduje się w licencji Aplikacji, w dalszej treści Licencji Aplikacji nazywaną „Licencją Aplikacji”).

1.4.    Ważne, aby użytkownik uważnie zapoznał się z Licencją Aplikacji zanim ją zaakceptuje. Licencja Aplikacji opisuje strony umowy, sposoby jej modyfikacji lub zakończenia, postępowanie w przypadku problemów oraz zawiera inne istotne informacje. Akceptacja Licencji Aplikacji oznacza zawarcie umowy z Citroën Polska.

1.5.    Zalecamy wydrukowanie kopii Licencji Aplikacji i zachowanie jej. 


  

2.    KONTAKT

 2.1.  Jeżeli użytkownik chce skontaktować się z nami, sugerujemy odwiedzenie lokalnej strony internetowej Marki Citroën, na której znajdują się dane kontaktowe do działu kontaktu z klientem (email lub telefon).

-          Osoba odpowiedzialna za projekt: Yves Bonnefont

-          Osoba odpowiedzialna za Aplikację: Anne Fenninger

-          Adres strony internetowej działu kontaktu z klientem: https://citroen-pl-pl.custhelp.com/app/home   

-          Numer telefonu do działu kontaktu z klientem: 22 458 46 85

-          Adres lokalnego biura: 
CITROËN POLSKA Sp. z o.o.

Al. Krakowska 206

02-219 Warszawa

  

3.    OPŁATY

3.1.    Udostępniamy Aplikację bezpłatnie. Operator sieci komórkowej może jednak naliczyć opłaty w związku z transferem danych, wynikających z używania Aplikacji.  

3.2.    Aplikacja korzysta z połączenia internetowego (przykładowo funkcje związane z geolokalizacją, GPS, wysłanie wiadomości email czy przekazywanie danych) w trakcie korzystania z niektórych funkcji przez użytkownika. Może to mieć skutek w postaci wykorzystania limitu transferu danych z pakietu udostępnionego przez operatora sieci komórkowej. Jeżeli pakiet ten jest ograniczony lub funkcjonuje według zasady innej niż pre-paid, korzystanie z Aplikacji może skutkować naliczeniem opłat przez operatora. Klient może więc otrzymać dodatkowy rachunek do zapłaty, dlatego zalecamy wcześniejsze sprawdzenie, jaki pakiet transferu danych jest dostępny i na jakich warunkach. Operator sieci komórkowej jest odrębnym podmiotem, niezależnym od Citroën Polska, nie ponosimy więc odpowiedzialności za ewentualne koszty wynikające z korzystania z Aplikacji. Jeżeli klient odmawia korzystania z transferu danych, nie może korzystać z Aplikacji. 

  

4.    KORZYSTANIE Z APLIKACJI

4.1.    Aplikacja jest udostępniona wyłącznie do użytku prywatnego, nie może być wykorzystywana w celach zarobkowych. Została zaprojektowana w celach rozrywkowych i nie jest przeznaczona do oficjalnego przechowywania danych czy ich zapisywania, ponieważ zawsze istnieje ryzyko utraty danych lub uszkodzenia ich. Nie odpowiadamy za utratę danych zapisanych w Aplikacji i nie gwarantujemy możliwości ich odzyskania. Nie gwarantujemy, że zapisane w Aplikacji dane będą zawsze dostępne dla użytkownika.

4.2.    Aby korzystać z Aplikacji, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.  

4.3.    Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie na terenie Polski.

4.4.    Korzystanie z Aplikacji i jej funkcji jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do tras i samochodu użytkownika.

4.5.    W Licencji Aplikacji znajdują się odniesienia do aplikacji, usług, powiązań i treści należących do innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za aplikacje, usługi, powiązania i treści należące do innych podmiotów. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami korzystania z aplikacji, usług, powiązań i treści należących do innych podmiotów i weryfikacji, czy aplikacje, usługi, powiązania i treści należące do innych podmiotów odpowiadają wymogom użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za aplikacje, usługi, powiązania i treści należące do niezależnych od nas podmiotów, nie rekomendujemy ich, nie zapewniamy ich obsługi.

  

5.    KORZYSTANIE Z APLIKACJI, LEGALNOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ

5.1.    Aplikacja jest kompatybilna z systemem iOS 9 lub bardziej aktualnymi wersjami, Android 5 lub bardziej aktualnymi wersjami (jeżeli systemy iOS lub Android zostaną zaktualizowane po dacie akceptacji Licencji Aplikacji, nie możemy zapewnić, że będą z nią kompatybilne, chyba, że zdecydujemy się zaktualizować Aplikację by zachować jej kompatybilność z wyżej wymienionymi systemami). 

5.2.    Aby korzystać z Aplikacji klient musi dysponować smartfonem (w dalszej treści Licencji Aplikacji nazywany „Smartfonem”) kompatybilnym z systemem iOS 9 lub bardziej aktualnymi wersjami albo Android 5 lub bardziej aktualnymi wersjami. 

5.3.    Jeżeli użytkownik korzysta z Aplikacji w związku z posiadanym lub udostępnionym mu samochodem, samochód ten (w dalszej treści Licencji Aplikacji nazywany „Samochodem”) musi odpowiadać warunkom technicznym marki Citroën i być wyposażony w urządzenie Citroën ConnectedCAM™ oraz opcję Citroën ConnectedCAM™. Nawiązanie połączenia pomiędzy Smartfonem a Samochodem w celu korzystania z Aplikacji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy samochód jest wyprodukowany przez Citroën Polska i widnieje na liście samochodów kompatybilnych z Aplikacją w danym kraju. Wymienione w Licencji Aplikacji funkcjonalności (które wymagają kompatybilności Smartfona z Samochodem) będą działały wyłącznie w przypadku samochodu, który znajdzie się na tej liście.  

5.4.    Gdy Samochód spełnia warunki techniczne i jest kompatybilny z Aplikacją, klient może:

5.4.1.    Połączyć Smartfon z zarejestrowanym w Aplikacji Samochodem i korzystać z funkcji pozwalających na transfer niektórych danych z samochodu do Aplikacji; oraz

5.4.2.    Korzystać z funkcjonalności wynikających z interakcji pomiędzy Samochodem a Aplikacją.  

5.5.    WAŻNA INFORMACJA dotycząca korzystania z funkcji i elementów Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji – prawo określa możliwość korzystania z niektórych funkcji i elementów systemu Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji. Nie zapewniamy dostępu do tych zapisów prawnych, dlatego zapoznanie się z nimi jest obowiązkiem użytkownika. Użytkownik musi upewnić się, czy korzystanie z niektórych funkcji i elementów systemu Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji jest legalne i nie narusza prawa w danym kraju.   

5.6.    Dopuszcza się taki sposób korzystania z Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji, który:

5.6.1.    nie łamie prawa drogowego;

5.6.2.    nie łamie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych – użytkownik nie może wykorzystywać zdjęć ani materiałów video osób prywatnych lub danych rejestracyjnych pojazdów;

5.6.3.    nie łamie pozostałych praw – przykładowo, w niektórych krajach robienie zdjęć lub filmowanie stojących lub poruszających się pojazdów i/lub umieszczanie ich w mediach społecznościowych lub dystrybucja ich jest zakazane i może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innymi konsekwencjami prawnymi;

5.6.4.    nie obniża poziomu bezpieczeństwa użytkowania Samochodu przez klienta;

5.6.5.    nie zagraża bezpieczeństwu prowadzenia Samochodu;

5.6.6.    nie zagraża bezpieczeństwu pieszych, innych pojazdów i pozostałych użytkowników drogi;

5.6.7.    nie oznacza rejestracji, transmisji lub publikacji zdjęć lub materiałów video o charakterze obraźliwym lub obscenicznym.

5.7.    UWAGA: Rejestrowanie danych osobowych, w tym kontekście zdjęć lub materiałów video ludzi lub danych rejestracyjnych innych pojazdów, oznacza przetwarzanie danych osobowych, które podlega regulacji prawnej. Łamanie prawa w tym zakresie może skutkować wszczęciem cywilnego lub karnego postępowania prawnego. W niektórych krajach, aby korzystać z Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania takiej działalności w odpowiednim urzędzie zajmującym się danymi osobowymi. Może również być zobowiązany do umieszczenia specjalnych oznaczeń na Samochodzie, informujących o rejestrowaniu za jego pomocą zdjęć i materiałów video. Istnieją również inne ograniczenia i wymogi, które należy spełnić w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych. Weryfikacja takich ograniczeń i wymogów jest odpowiedzialnością użytkownika, który powinien we własnym zakresie zweryfikować stan prawny. Informujemy, że system Citroën ConnectedCAM™ nie jest przeznaczony do rejestrowania danych osobowych. Należy zaznaczyć jednak, że Aplikacja oraz system Citroën ConnectedCAM™ nie zapobiegną automatycznie rejestrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Dbałość o odpowiednie korzystanie z systemu Citroën ConnectedCAM™ z uwzględnieniem właściwej dyskrecji i kontroli, jest odpowiedzialnością użytkownika i to on musi upewnić się, że nie rejestruje i nie przetwarza danych osobowych oraz że korzysta z Aplikacji oraz systemu Citroën ConnectedCAM™ zgodnie z zapisami Licencji Aplikacji. 

  

6.    FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI

6.1.    Należy zwrócić uwagę, że korzystanie z funkcji opisanych w Punkcie 6 oraz w Licencji Aplikacji może wiązać się z opłatami za transfer danych, naliczonymi przez operatora sieci komórkowej, jak zaznaczono w Punkcie 3.2. 

6.2.    Rejestracja obrazu i transfer danych odbywa się, gdy samochód porusza się, a Smartfon jest połączony przez WiFi z systemem Citroën ConnectedCAM™. Transmisja danych zostaje przerwana po wyłączeniu silnika samochodu lub zerwaniu połączenia WiFi. 

6.3.    Jeżeli Smartfon został połączony z systemem Citroën ConnectedCAM™, Aplikacja pozwala na transfer danych z systemu Citroën ConnectedCAM™ do Smartfona klienta, umożliwiając korzystanie z poniższych funkcji: (INFORMUJEMY, ŻE PRAWO PRZEWIDUJE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z TYCH FUNKCJI. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA TE SĄ ZNANE I ŻE UŻYTKOWNIK POSTĘPUJE W ZGODZIE Z NIMI. NALEŻY SIĘ TAKŻE ZAPOZNAĆ Z PUNKTAMI 5.5, 5.6, 5.7 ORAZ 9):

6.3.1.    Robienie zdjęć i rejestrowanie materiałów video w wysokiej rozdzielczości odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Citroën ConnectedCAM™. Zdjęcia i materiały video automatycznie zapisują się w Aplikacji. Celem systemu jest rejestrowanie interesujących widoków i malowniczych krajobrazów. System nie może być wykorzystywany do rejestracji osób prywatnych lub danych rejestracyjnych innych pojazdów.

6.3.2.    System pozwala na rejestrację 148 zdjęć oraz 30 materiałów video (gdy pojemność się wyczerpie, system automatycznie kasuje najstarsze zdjęcia i materiały video i na ich miejsce rejestruje nowe), zapisywanie ich i przechowywanie w systemie Citroën ConnectedCAM™, który został aktywowany na odpowiedzialność użytkownika i pod jego kontrolą. Po aktywacji system Citroën ConnectedCAM™ tworzy zapis z podróży. Jak wspomniano w Punkcie 6.3.1 powyżej, system nie może być wykorzystywany do rejestrowania zdjęć i materiałów video osób prywatnych lub danych rejestracyjnych innych pojazdów.  

6.3.3.    W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych okoliczności, takich jak awaryjne hamowanie czy uderzenie w przeszkodę, materiał video jest automatycznie rejestrowany i zapisywany w zakresie od 30 sekund przed zdarzeniem do 1 minuty po zdarzeniu (w dalszej treści Licencji Aplikacji nazywany „Zapisem Zdarzenia”). Klient może odzyskać zarejestrowany materiał za pośrednictwem Aplikacji. Zapis Zdarzenia nie może zostać skasowany bezpośrednio poprzez Aplikację, chyba, że klient potwierdzi chęć skasowania go po uprzednim wyświetleniu odpowiedniego komunikatu. Klient może również skasować wszystkie zarejestrowane materiały restartując system Citroën ConnectedCAM™ poprzez długie przytrzymanie obu przycisków kamery. Wyżej opisana funkcja ma pomóc w określeniu czasu i warunków zdarzenia, nie jest jednak przeznaczona do występowania w roli materiału dowodowego w postępowaniu sądowym lub innym działaniu o charakterze prawnym. Jeżeli automatyczny zapis zarejestrował obrazy, których klient zgodnie z prawem nie może zapisywać, klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego skasowania. 

6.3.4.    Funkcja automatycznego udostępniania wrażeń z podróży. Użytkownik może zapisać zdjęcie lub materiał video w Aplikacji naciskając jeden z przycisków systemu Citroën ConnectedCAM™ (bardziej szczegółowa informacja: diagram w instrukcji użytkowania systemu Citroën ConnectedCAM™). Można tak skonfigurować Aplikację, aby automatycznie umieszczała zarejestrowane zdjęcia i materiały video w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) lub przesłała je pocztą elektroniczną. Ta opcja może być aktywowana wyłącznie, gdy samochód stoi. Użytkownik wykorzystuje funkcję udostępniania materiałów w mediach społecznościowych na własną odpowiedzialność. Musi się upewnić, że robi to zgodnie z prawem, w tym prawem drogowym, ochroną własności intelektualnej, ochroną danych osobowych, praw autorskich oraz innym prawem obowiązującym w kraju, w którym użytkownik korzysta z Samochodu. Funkcja ta nie może być wykorzystywana do rejestrowania zdjęć lub materiałów video osób prywatnych lub danych rejestracyjnych innych pojazdów.  

6.3.5.   Ułatwiona lokalizacja zaparkowanego samochodu. Gdy Smartfon jest połączony z systemem Citroën ConnectedCAM™ przez WiFi, zapisywane są na nim ostatnie dane lokalizacji GPS oraz data i czas. Jeżeli klient chce skorzystać z funkcji „Lokalizowanie Samochodu”, dane te są przekazywane do aplikacji nawigacyjnej, zainstalowanej na Smartfonie. Funkcja ta pozwala na szybkie odnalezienie samochodu. 

  

7.    PRAWA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1.    Aplikacja służy wyłącznie do prywatnego użytku. Wykorzystywanie zapisanych danych, choćby w części, do celów komercyjnych jest zabronione.

7.2.    Zabrania się komercyjnego wykorzystywania znaku towarowego „Citroën ConnectedCAM™”, dotyczy to również fotografii lub materiałów video związanych ze znakiem towarowym „Citroën ConnectedCAM™”.

7.3.    Citroën Polska oraz nasi dostawcy usług mają wyłączne prawo własności intelektualnej w odniesieniu do Aplikacji (w odróżnieniu do treści rejestrowanych przez klienta za pośrednictwem Aplikacji lub Citroën ConnectedCAM™, gdy właścicielem tych praw jest użytkownik).

7.4.    Informujemy, że części składowe Aplikacji:

7.4.1.    są chronione prawem autorskim – dotyczy to naszych (lub należących do naszych współpracowników): kodów, zdjęć, artykułów, projektów, rysunków, animowanych sekwencji, cyfrowych zapisów audio i video itp.;

7.4.2.    są chronione prawem zabezpieczającym własność intelektualną (projekty, modele itp.);

7.4.3.    są chronione znakiem towarowym. Ochronie podlegają oznaczenia „DS”, logo z podwójnym szewronem, napis „PSA PEUGEOT CITROËN” oraz znaki towarowe naszych partnerów i dostawców treści.  

Elementy w ten sposób chronione są własnością naszą, jednostek z nami powiązanych i podmiotów zewnętrznych, które przekazały nam prawo do wykorzystywania ich. W związku z tym wszelkie wykorzystywanie części składowych Aplikacji, poza tym określonym w Licencji Aplikacji (oraz takim, które dopuszcza prawo), takie jak: reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, adaptacja, przywłaszczenie, tłumaczenie, używanie w celach marketingowych, w całości lub części, za pomocą różnych środków, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakiegokolwiek medium (papierowego, cyfrowego itp.), jest zabronione.

7.5.    Jeżeli klient chce wykorzystać Aplikację legalnie, jednak w jego rozumieniu w sposób, jaki nie jest opisany w Licencji Aplikacji, powinien skonsultować się z nami i przed wykorzystaniem jej sprawdzić, czy to dozwolone. Pozwoli to uniknąć ryzyka naruszenia zasad i wykorzystania Aplikacji niezgodnie z przeznaczeniem.

  

8.    DANE OSOBOWE / COOKIES

1° Dane osobowe

 

Firma Citroën Polska jest odpowiedzialna za przetwarzanie wszelkich danych osobowych, zebranych za pośrednictwem Aplikacji.

 

Aby Aplikacja działała poprawnie, użytkownik musi przekazać w pośredni lub bezpośredni informacje, niezbędne dla funkcjonowania systemu. Informacje te są przeznaczone do wykorzystania przez Citroën Polska lub inną firmę, oferującą usługi na rzecz Citroën Polska lub / i innej spółki należącej do tej samej Grupy co Citroën Polska lub jej partnerów zewnętrznych.

 

  • Dane zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji:

 

Aby móc oferować funkcjonalności opisane w Licencji Aplikacji, Smartfon i Samochód gromadzą dane i przekazują je Aplikacji. Dotyczy to:

 

- Zdjęć i materiałów video z podróży oraz ostatniej zapisanej pozycji GPS

 

Akceptując Ogólne Warunki Użytkowania użytkownik równocześnie akceptuje gromadzenie tych danych i transfer ich do Aplikacji na zasadach określonych niniejszym rozdziale.

 

  • Cel

 

Dane gromadzone przez Citroën Polska są przetwarzane, by przekazać informację z kamery do Smartfona za pośrednictwem Aplikacji.  

 

  • Geolokalizacja

 

Użytkownik jest poinformowany, że korzystanie z Aplikacji wymaga gromadzenia danych geolokalizacyjnych. Ma on jednak w każdej chwili możliwość wyłączenia geolokalizacji i / lub wymazania historii Aplikacji. Użytkownik został poinformowany i wyraża zgodę na to, że w razie wyłączenia funkcji geolokalizacji w Smartfonie, funkcjonalność opisana w punkcie 1 nie będzie dostępna.

 

 

W celach wymienionych powyżej Citroën Polska zastrzega sobie prawo przekazywania danych do innych krajów, również tych spoza Unii Europejskiej, przy zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych oraz po spełnieniu warunków legalnego przekazywania danych określonych we właściwych przepisach prawa.

 

Administratorem Danych - w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w 6 Rue Fructidor, Les Epinettes, 75017 Paris 17, Francja. Automobiles Citroën będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Aplikacji.

Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze. zm.) każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Można skorzystać z tego prawa wysyłając wiadomość e-mail do Citroën Polska, korzystając z formularza na stronie: https://citroen-pl-pl.custhelp.com/app/home.

 

  • Osoby trzecie

 

Użytkownik zobowiązuje się do wzięcia wyłącznej odpowiedzialności za poinformowanie osób trzecich, korzystających z Samochodu, o rejestracji i przetwarzaniu danych geolokalizacyjnych, zdjęć i materiałów video przez Citroën ConnectedCAM oraz Aplikację. Użytkownik potwierdza, że w przypadku rejestrowania i przetwarzania takich danych otrzymał na to zgodę osób trzecich, znajdujących się w Samochodzie. Gdy takiej zgody nie otrzyma, jest zobowiązany wyłączyć geolokalizację i nie używać Citroën ConnectedCAM oraz Aplikacji.

 

 

2° Cookies

Użytkownik został poinformowany, że dane są rejestrowane automatycznie i potwierdza, że zgadza się na instalację plików cookies przez aplikację Citroën ConnectedCAM lub inne narzędzia, należące do partnerów i dostawców usług na potrzeby Aplikacji.

 

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia (komputera, tableta, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, pozwalającego na połączenie z internetem), zapisywane podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te nie zawierają danych osobowych. Są wykorzystywane do statystyk i analiz, wykorzystywanych później przez dostawców Aplikacji. 

Użytkownik może wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki. Pełna informacja o plikach cookies:

 

9.    BEZPIECZEŃSTWO

9.1.    W celach bezpieczeństwa nawiązywanie połączenia między Smartfonem a Aplikacją może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy samochód stoi.

9.2.    Użytkując Aplikację należy robić to zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ruchu drogowego itp. Nie można korzystać w trakcie jazdy z tych funkcji Citroën ConnectedCAM™ oraz Aplikacji, na które nie zezwala prawo. Zapoznanie się z obowiązującym prawem jest obowiązkiem użytkownika, który powinien sprawdzić, jakich czynności nie wolno wykonywać w trakcie jazdy.

  

10.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.    Korzystając z Aplikacji należy się powstrzymać od wszelkich działań, mogących narazić Aplikację lub powiązane z nią usługi na zainfekowanie wirusem komputerowym. Należy się upewnić, że podejmowane czynności nie narażają na szwank funkcjonowania Aplikacji, serwerów czy usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji.  

10.2.    Należy się upewnić, że żadne działania podejmowane przez użytkownika nie naruszają przepisów oraz praw osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z zapisami Punktów 5.5, 5.6, 5.7, 6 oraz 9.

10.3.    Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, mogących mieć negatywny wpływ na reputację Citroën Polska oraz usług świadczonych przez spółkę, innych podmiotów naszej Grupy, autoryzowanych dystrybutorów, dostawców usług i klientów. 

10.4.    Mimo, że korzystamy z zaawansowanych zabezpieczeń antywirusowych, chroniących nasz system, użytkownik jest zobowiązany zadbać o odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe swojego Smartfona i innych urządzeń, które będą współpracowały z Aplikacją i / lub Smartfonem. Nie możemy zagwarantować, że Aplikacja i powiązane z nią usługi będą całkowicie wolne od wirusów. W związku z tym zawsze istnieje ryzyko utraty danych lub uszkodzenia ich. Nie odpowiadamy za żadne wirusy, utratę danych oraz uszkodzenie ich wynikające z korzystania z Aplikacji oraz powiązanych z nią usług. Użytkownik powinien codziennie tworzyć kopie oprogramowania, plików i innych danych na wypadek ich utraty lub zainfekowania przez wirus komputerowy. 

10.5.    Użytkownik akceptuje i zgadza się na to, że korzysta z Citroën ConnectedCAM™ oraz z Aplikacji wyłącznie na swoją odpowiedzialność.  

10.6.    Citroën Polska oraz grupa firm, do której należy, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zniszczenia, zainfekowania lub utraty danych dotyczących urządzenia użytkownika, nie odpowiada również za straty finansowe i niefinansowe wynikające z korzystania z Aplikacji, Citroën ConnectedCAM™ lub innych aplikacji, zainstalowanych na Smartfonie.

10.7.    Citroën Polska nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, niezgodne z przeznaczeniem i niewłaściwe korzystanie przez użytkownika lub osoby trzecie z: Aplikacji; Citroën ConnectedCAM™; wszelkich informacji i danych uzyskanych lub przekazanych za pośrednictwem Citroën ConnectedCAM™ lub Aplikacji.

10.8.     Citroën Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy z połączeniem, utrudniające dostęp do Citroën ConnectedCAM™ lub Aplikacji, powodujące częściową lub całkowitą niedostępność Citroën ConnectedCAM™ lub Aplikacji, w tym ograniczenia łączności leżące po stronie operatorów sieci telekomunikacyjnych lub komórkowych, błędy w transferze danych związane z naruszeniem bezpieczeństwa transmisji, usterki Smartfona należącego do użytkownika oraz nieprawidłowego funkcjonowania usług mobilnych.

10.9.    Zapewniamy interakcję pomiędzy Aplikacją a zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu mediów społecznościowych oraz wysyłania poczty elektronicznej, nie gwarantujemy jednak, że taka interakcja będzie kontynuowana w przyszłości oraz że Aplikacja po aktualizacji będzie kompatybilna z wymienionymi podmiotami. Nie gwarantujemy również, że serwisy, oprogramowanie lub system używany przez podmioty świadczące usługi z zakresu mediów społecznościowych oraz wysyłania poczty elektronicznej będą po aktualizacji kompatybilne z Aplikacją.  

10.10.    Należy zapoznać się z serwisami społecznościowymi i usługami z nimi powiązanymi, z którymi współpracuje Aplikacja. Serwisy te są prowadzone przez podmioty zewnętrzne (nie zapewniamy żadnego wsparcia ani rekomendacji w stosunku do nich). Użytkownik powinien sprawdzić, czy te serwisy społecznościowe i powiązane z nimi usługi (w tym warunki ich użytkowania i polityka prywatności) spełniają wymogi użytkownika i mu odpowiadają. Użytkownik używa tych serwisów na swoją wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. 

10.11.    Aplikacja jest udostępniana użytkownikom nieodpłatnie do celów związanych z rozrywką, dlatego nie gwarantujemy jej dostępności w przyszłości ani nie określamy terminu, do którego gwarantujemy jej dostępność. Co za tym idzie, użytkownik akceptuje możliwość czasowej niedostępności Aplikacji.  

10.12.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja danych za pośrednictwem internetu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Należy mieć to na uwadze, korzystając z funkcjonalności Aplikacji. 

10.13.    Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek niemożliwe do przewidzenia straty i szkody. Strata lub szkoda jest uznana za przewidywalną, gdy można założyć, że się wydarzy lub gdy w trakcie zawierania umowy obie strony miały świadomość, że może się wydarzyć.

10.14.    Nie odpowiadamy za ewentualne straty biznesowe. Jesteśmy wyłącznie dostawcą Aplikacji oraz powiązanych z nią usług, przeznaczonych do użytku prywatnego. Nie odpowiadamy za utratę zysku, straty biznesowe, utrudnienie prowadzenia biznesu czy utratę możliwości prowadzenia biznesu związanych z korzystaniem z Aplikacji.   

10.15.    Aplikacja nie jest przeznaczona do bycia materiałem dowodowym, w tym w w procedurach ubezpieczeniowych, nie służy do ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem samochodu lub jego utratą.

10.16.    Jeżeli zostalibyśmy uznani za odpowiedzialnych za stratę, która nie jest prawnie wykluczona lub ograniczona, ograniczamy nasza odpowiedzialność do kwoty ……. PLN, co odzwierciedla nieodpłatny charakter Aplikacji. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że korzystanie z Aplikacji może go narazić na wyższe straty, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji.   

10.17.    Abstrahując od zapisów Licencji Aplikacji, nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w sytuacjach, w których prawo na to nie pozwala. Nie wykluczamy naszej odpowiedzialności ani nie ograniczamy jej w przypadku: śmierci lub uszkodzenia ciała na skutek naszych zaniedbań lub zaniedbań naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; naruszenia praw użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji w sytuacji, gdy zgodnie z prawem nie można wykluczyć lub ograniczyć odpowiedzialności za takie naruszenie. 

  

11.    ZAWIESZENIE LUB ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI

11.1.    Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu użytkownika do Aplikacji w każdym momencie, czasowo lub stale, gdy:

11.1.1.    nie możemy dłużej zapewnić dostępu do Aplikacji lub powiązanych z nią usług (ogłosimy to wówczas za pośrednictwem Aplikacji, na naszej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika); lub

11.1.2.    użytkownik nie stosuje się do zapisów Licencji Aplikacji (wyślemy poczta elektroniczną informację dotyczącą powodów i warunków zawieszenia lub zablokowania dostępu do Aplikacji); lub 

11.1.3.    musimy wykonać czynności obsługowe w odniesieniu do Aplikacji, usług z nią powiązanych lub infrastruktury; lub

11.1.4.    musimy dokonać aktualizacji Aplikacji, dostosowując ją do zmian prawa lub innych wymagań.

11.2.    Jeżeli przerwa techniczna spowoduje przedłużającą się niedostępność Aplikacji, poinformujemy o tym fakcie użytkowników za pośrednictwem Aplikacji, strony internetowej lub wiadomości e-mail wysłanej do użytkowników. 

11.3.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji. Może również zerwać umowę Licencji Aplikacji usuwając Aplikację ze Smartfona (co spowoduje brak dalszej możliwości korzystania z Aplikacji i powiązanych z nią usług) i informując nas o tym fakcie za pośrednictwem listu lub wiadomości e-mail, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w Punkcie 2 powyżej.   

  

12.    AKTUALIZACJE

12.1.    Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania aktualizacji Aplikacji. Takie aktualizacje mogą zawierać udoskonalenia w zakresie funkcjonalności, wydajności, kompatybilności, niezawodności lub bezpieczeństwa.   

12.2.    Możemy również zmieniać zapisy Licencji Aplikacji oraz polityki prywatności w odniesieniu do użytkowania Aplikacji. W takiej sytuacji poinformujemy użytkowników o aktualizacji warunków. Takie modyfikacje mogą być spowodowane: zmianami sposobu działania Aplikacji i jej funkcji; dostosowaniem do zmian w prawie; zmianą modelu operacyjnego. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zaktualizowane warunki, ma możliwość zaprzestania korzystania z Aplikacji i rozwiązania umowy. Procedurę w takim przypadku opisuje punkt 11.3 powyżej.

  

13.    ISTOTNE WARUNKI DODATKOWE

13.1.    Możemy przekazać niniejszą umowę innemu podmiotowi. Możemy przekazać prawa i obowiązki wynikające z Licencji Aplikacji innej organizacji (nie zmienia to praw i obowiązków użytkownika). O takiej sytuacji poinformujemy użytkowników z wyprzedzeniem (za pośrednictwem Aplikacji, strony internetowej lub wiadomości e-mail). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zaproponowany transfer praw i obowiązków do innego podmiotu, może skontaktować się z nami i rozwiązać umowę. Procedurę w takim przypadku opisuje punkt 11.3 powyżej.

13.2.    Użytkownik nie może przekazać praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim. Udostępniamy Aplikację wyłącznie na użytek prywatny. Dlatego Licencja Aplikacji nie może zostać przekazana przez użytkownika innej osobie. Użytkownik jest świadomy, że Aplikacja jest mu udostępniana nieodpłatnie; jeżeli nie chce on dłużej z niej korzystać, należy rozwiązać umowę. Procedurę w takim przypadku opisuje punkt 11.3 powyżej.

13.3.    Prawa wynikające z niniejszej umowy nie przysługują żadnym osobom trzecim. Umowa została zawarta pomiędzy nami a użytkownikiem. Nikt inny nie może rościć sobie żadnych praw wynikających z zapisów tej umowy.  

13.4.    Nawet, jeżeli opóźnimy wprowadzenie zapisów tej umowy w życie, mamy do tego prawo. Jeżeli nie wymagamy natychmiastowej realizacji zapisów tej umowy od użytkownika lub jeżeli odwlekamy podjęcie kroków w razie naruszenia zapisów umowy przez użytkownika, nie oznacza to zwolnienia użytkownika od konieczności realizacji tych zapisów ani nie powstrzymuje nas od wyciągnięcia konsekwencji w późniejszym terminie w przypadku naruszenia jej zapisów przez użytkownika.

  

14.    Załącznik 1

14.1.    Smartfony z systemem IOS

                               Funkcja lokalizacji samochodu nie jest dostępna

Funkcja automatycznego udostępniania nie jest dostępna, gdy Aplikacja pracuje w tle

14.2.    Smartfony z systemem Android

                               Funkcja lokalizacji samochodu nie jest dostępna 

Top