Przeglądaj treść
Zastrzeżenia prawne

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ( dalej “ Strona”) autoryzowanego dealera marki Citroën (dalej "Dealer")

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik Strony może z niej korzystać tylko i wyłącznie w celach prywatnych.
Łącząc się ze Stroną, Użytkownik akceptuje wszelkie warunki korzystania ze Strony przedstawione w niniejszym dokumencie.
Strona jest publikowana przez Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000019125. nr NIP 5260151365.1. Prawa autorskie i własność przemysłowa
Stellantis Polska Sp. z o.o. zastrzega, iż poszczególne elementy znajdujące się na Stronie:

a) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to zdjęć, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych, filmów itp.
b) podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.), w szczególności: wzory przemysłowe modeli pojazdów prezentowanych na Stronie, znak słowny i słowno – graficzny Citroën, logo, znaki towarowe prezentowanych na Stronie modeli pojazdów.Wymienione elementy podlegające ochronie stanowią własność intelektualną Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Paryżu lub osób trzecich, które udzieliły zgody na ich użycie.

Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie jest zabronione.


2. Informacje o produktach i usługach
Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji.
Wyposażenie prezentowanych na Stronie pojazdów jest wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym, może być niedostępne w zależności od wersji i modelu pojazdu.
Automobiles Citroën S.A.S. lub Stellantis Polska Sp. z o.o.  mogą w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Stellantis Polska Sp. z o.o. zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie cenniki i propozycje cen są jedynie zalecanymi cenami maksymalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polski i w żadnym wypadku nie wiążą Stellantis Polska Sp. z o.o. ani Dealer’a w Polsce.

Stellantis Polska Sp. z o.o.  zaznacza, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia jest podpisanie druku zamówienia i złożenia go u Dealer’a na terenie Polski.
Usługi przedstawiane na Stronie są usługami, jakie mogą być proponowane przez Dealer’a. Zalecane ceny części zamiennych i akcesoriów nie zawierają kosztu ich montażu, za wyjątkiem cenników obejmujących ryczałty. Sugerowane ceny ryczałtowe obowiązują jedynie we wskazanym okresie.
Dealer ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie na jego wniosek zgłoszony do Stellantis Polska Sp. z o.o. Za wszelkie pozstałe informacje umieszczone na stronie odpowiedzialność ponosi Stellantis Polska Sp. z o.o.


3. Linki hipertekstowe
Użycie linku hypertext do stron Dealer’ów wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis Polska Sp. z o.o. 

Stellantis Polska Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści ani za produkty bądź usługi oferowane na stronach, do których Strona zostanie połączona przez hypertext lub linki jakiegokolwiek innego rodzaju.


4. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkowanie Strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika. Stellantis Polska Sp. z o.o., spółki z Grupy Stellantis, Dealer nie mogą zostać uznane za odpowiedzialne za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody majątkowe, utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, utrata spodziewanych zysków, które mogą wyniknąć z używania Stron lub serwisów internetowych z nimi związanych.

Stellantis Polska Sp. z o.o.  zaznacza, iż niektóre produkty lub usługi przedstawiane na Stronie mogą podlegać przepisom szczególnym, ograniczeniom lub – w niektórych krajach - zakazom.

Użytkownik Strony jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzenia czy którakolwiek z usług dostępnych na Stronie jest zabroniona w kraju, z którego nawiązuje połączenie ze Stronom.


5. Aktualizacja ogólnych warunków korzystania ze Strony
Stellantis Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego, w tym wszelkich elementów, produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Całość zmian i aktualizacji obowiązuje użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznawania się z treścią warunków ogólnych przy każdym wejściu na Stronę.


6. Informacje dotyczące finansowania
Wszelkie informacje dotyczące finansowania, publikowane na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).. Zawarcie umowy zależy od potwierdzenia warunków przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, NIP 107-00-01-324, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000216517 lub odpowiednio PSA Finance Polska sp. z o.o., 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, NIP 525-22-11-130, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000021718.

Wszelkie propozycje produktów finansowych, przedstawiane z użyciem kalkulatorów, cenników itp. podlegają powyższym warunkom. Wniosek kredytowy w każdym przypadku wymaga indywidualnego zatwierdzenia przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce. Dane zawarte na Stronie nie stanowią oferty a rejestracja Użytkownika na Stronie nie może być uznana za złożenie wniosku kredytowego lub ofertę zawarcia umowy.

Wyłącznie zgoda w formie pisemnej, złożona na wniosku kredytowym i przedłożona w autoryzowanym punkcie Citroën’a wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi tożsamość Użytkownika oraz zdolność kredytową mogą pozwolić Oddziałowi Banque PSA Finance S.A. w Polsce na decyzję w sprawie przyznania kredytu.


7. Informacje dotyczące systemu “Cookies”
Strony zawierają system “cookies” ( pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na przeglądarce internetowej Użytkownika. Ma to na celu nadanie identyfikacji przeglądarce Użytkownika. Cookies rejestrują sposób, w jaki Użytkownik używa Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Dzięki tym danym określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Użytkownik może dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie dokonanie ustawień własnej przeglądarki internetowej.


8. Dane osobowe
Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu citroen.pl lub innego serwisu internetowego prowadzonego przez Stellantis Polska Sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”),

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Stellantis Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (www.citroen.pl) ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych będzie gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy Serwis przewiduje możliwość założenia konta dla Użytkownika, podanie danych będzie warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta.


8.1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

 

Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące: Podstawa prawna dla takich działań:
przedstawienie Pani/ Panu oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących  interesującego Panią/ Pana produktu lub usługi, Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
umówienie Pani/ Pana na jazdę próbną lub wizytę w serwisie, Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
utworzenie konta w Serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności, Niezbędność dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Nami, jeżeli dokonała Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
przygotowanie i przedstawienie Pani/ Panu wyceny lub oferty odkupu Pani/ Pana samochodu, Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta,  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług.
Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana dodatkowej zgody.
udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana pytania dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów lub świadczonych usług, Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu użytkownikom Serwisów informacji na temat oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług
Aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje, Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
umożliwienie Pani/Panu podzielenia się opinią na temat samochodu lub punktu sprzedaży, Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i usług  i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów,

 

8.2. Kim są odbiorcy danych?
Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

Kategorie odbiorców:


1 - Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu 
2 - Podmioty należące do tej samej grupy co Spółka, zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Citroën S.A.
3 - Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę
4 - Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

8.3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?
Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres : privacyrights-citroen@mpsa.com.


8.4. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;
- Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
- następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.


8.5. Jakie są Pani/Pana prawa i jak można z nich korzystać?
Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: privacyrights-citroen@mpsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.
Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.
Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Stellantis Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub drogą email: privacyrights-citroen@mpsa.com.
Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CITROEN.PL

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.Citroën.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.Citroën.pl oraz www.Citroën.com.pl

 

a) Stellantis Polska Sp. z o.o. Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Stellantis Polska Sp. z o.o. (dalej także: „Stellantis Polska”) z siedzibą w Warszawie, 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIV Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000019125., Nr NIP 5260151365,.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Stellantis Polska Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

b) Znaki towarowe i prawa autorskie
Logotyp i nazwa Citroën oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Citroën SA lub Stellantis Polska Sp. z o.o.Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Stellantis Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

c) Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych Stellantis Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Stellantis Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

d) Dane osobowe Dane osobowe użytkowników serwisu, które zostaną przez nich udostępnione Stellantis Polska, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI.

e) Ograniczenie odpowiedzialności Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Stellantis Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych Stellantis Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Citroën. Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Stellantis Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
a) Postanowienia ogólne
Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Stellantis”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.Citroën.pl oraz www.Citroën.com.pl (dalej także „Serwis”).

b) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Stellantis świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Stellantis, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:- udzielanie informacji na temat oferty Stellantis wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie
- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Citroën – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Stellantis,
- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
- Wymagania techniczne Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:
Minimalna konfiguracja sprzętowa:
- Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub - szybszy (albo jego odpowiednik)
- 128 MB pamięci RAM
- Pamięć karty graficznej 128 MB
Systemy operacyjne:
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP
Przeglądarki:
- Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje
- Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje
- Google Chrome3
- Safari 4.0 i nowsze wersje
- Opera 9.5 i nowsze wersje
Pozostałe warunki:
Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Stellantis, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.d) Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest: • akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza, • zgody na przetwarzanie przekazanych przez usługobiorcę danych osobowych oraz na przesyłanie usługobiorcy informacji handlowych • podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.
Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.
Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

d) Procedura reklamacyjna
Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Stellantis za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.pl@citroen.com lub pocztą tradycyjną na adres Dział reklamacji, Stellantis Polska Sp. z o.o. , Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.
W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Stellantis Polska Sp. z o.o.  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.f) Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska Sp. z o.o.  rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.