Przeglądaj treść
Zastrzeżenia prawne

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ( dalej “ Strona”) autoryzowanego dealera marki Citroën (dalej "Dealer")

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik Strony może z niej korzystać tylko i wyłącznie w celach prywatnych.
Łącząc się ze Stroną, Użytkownik akceptuje wszelkie warunki korzystania ze Strony przedstawione w niniejszym dokumencie.
Strona jest publikowana przez Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000019125. nr NIP 5260151365.1. Prawa autorskie i własność przemysłowa
Stellantis Polska Sp. z o.o. zastrzega, iż poszczególne elementy znajdujące się na Stronie:

a) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to zdjęć, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych, filmów itp.
b) podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.), w szczególności: wzory przemysłowe modeli pojazdów prezentowanych na Stronie, znak słowny i słowno – graficzny Citroën, logo, znaki towarowe prezentowanych na Stronie modeli pojazdów.Wymienione elementy podlegające ochronie stanowią własność intelektualną Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Paryżu lub osób trzecich, które udzieliły zgody na ich użycie.

Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie jest zabronione.


2. Informacje o produktach i usługach
Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji.
Wyposażenie prezentowanych na Stronie pojazdów jest wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym, może być niedostępne w zależności od wersji i modelu pojazdu.
Automobiles Citroën S.A.S. lub Stellantis Polska Sp. z o.o.  mogą w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Stellantis Polska Sp. z o.o. zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie cenniki i propozycje cen są jedynie zalecanymi cenami maksymalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polski i w żadnym wypadku nie wiążą Stellantis Polska Sp. z o.o. ani Dealer’a w Polsce.

Stellantis Polska Sp. z o.o.  zaznacza, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia jest podpisanie druku zamówienia i złożenia go u Dealer’a na terenie Polski.
Usługi przedstawiane na Stronie są usługami, jakie mogą być proponowane przez Dealer’a. Zalecane ceny części zamiennych i akcesoriów nie zawierają kosztu ich montażu, za wyjątkiem cenników obejmujących ryczałty. Sugerowane ceny ryczałtowe obowiązują jedynie we wskazanym okresie.
Dealer ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie na jego wniosek zgłoszony do Stellantis Polska Sp. z o.o. Za wszelkie pozstałe informacje umieszczone na stronie odpowiedzialność ponosi Stellantis Polska Sp. z o.o.


3. Linki hipertekstowe
Użycie linku hypertext do stron Dealer’ów wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis Polska Sp. z o.o. 

Stellantis Polska Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści ani za produkty bądź usługi oferowane na stronach, do których Strona zostanie połączona przez hypertext lub linki jakiegokolwiek innego rodzaju.


4. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkowanie Strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika. Stellantis Polska Sp. z o.o., spółki z Grupy Stellantis, Dealer nie mogą zostać uznane za odpowiedzialne za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody majątkowe, utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, utrata spodziewanych zysków, które mogą wyniknąć z używania Stron lub serwisów internetowych z nimi związanych.

Stellantis Polska Sp. z o.o.  zaznacza, iż niektóre produkty lub usługi przedstawiane na Stronie mogą podlegać przepisom szczególnym, ograniczeniom lub – w niektórych krajach - zakazom.

Użytkownik Strony jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzenia czy którakolwiek z usług dostępnych na Stronie jest zabroniona w kraju, z którego nawiązuje połączenie ze Stronom.


5. Aktualizacja ogólnych warunków korzystania ze Strony
Stellantis Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego, w tym wszelkich elementów, produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Całość zmian i aktualizacji obowiązuje użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznawania się z treścią warunków ogólnych przy każdym wejściu na Stronę.


6. Informacje dotyczące finansowania
Wszelkie informacje dotyczące finansowania, publikowane na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).. Zawarcie umowy zależy od potwierdzenia warunków przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, NIP 107-00-01-324, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000216517 lub odpowiednio PSA Finance Polska sp. z o.o., 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, NIP 525-22-11-130, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000021718.

Wszelkie propozycje produktów finansowych, przedstawiane z użyciem kalkulatorów, cenników itp. podlegają powyższym warunkom. Wniosek kredytowy w każdym przypadku wymaga indywidualnego zatwierdzenia przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce. Dane zawarte na Stronie nie stanowią oferty a rejestracja Użytkownika na Stronie nie może być uznana za złożenie wniosku kredytowego lub ofertę zawarcia umowy.

Wyłącznie zgoda w formie pisemnej, złożona na wniosku kredytowym i przedłożona w autoryzowanym punkcie Citroën’a wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi tożsamość Użytkownika oraz zdolność kredytową mogą pozwolić Oddziałowi Banque PSA Finance S.A. w Polsce na decyzję w sprawie przyznania kredytu.


7. Informacje dotyczące systemu “Cookies”
Strony zawierają system “cookies” ( pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na przeglądarce internetowej Użytkownika. Ma to na celu nadanie identyfikacji przeglądarce Użytkownika. Cookies rejestrują sposób, w jaki Użytkownik używa Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Dzięki tym danym określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Użytkownik może dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie dokonanie ustawień własnej przeglądarki internetowej.


8. Dane osobowe
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności tej witryny .REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
a) Postanowienia ogólne
Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Stellantis”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.Citroën.pl oraz www.Citroën.com.pl (dalej także „Serwis”).

b) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Stellantis świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Stellantis, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:- udzielanie informacji na temat oferty Stellantis wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie
- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Citroën – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Stellantis,
- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
- Wymagania techniczne Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:
Minimalna konfiguracja sprzętowa:
- Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub - szybszy (albo jego odpowiednik)
- 128 MB pamięci RAM
- Pamięć karty graficznej 128 MB
Systemy operacyjne:
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP
Przeglądarki:
- Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje
- Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje
- Google Chrome3
- Safari 4.0 i nowsze wersje
- Opera 9.5 i nowsze wersje
Pozostałe warunki:
Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Stellantis, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.d) Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest: • akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza, • zgody na przetwarzanie przekazanych przez usługobiorcę danych osobowych oraz na przesyłanie usługobiorcy informacji handlowych • podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.
Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.
Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

d) Procedura reklamacyjna
Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Stellantis za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt.pl@citroen.com lub pocztą tradycyjną na adres Dział reklamacji, Stellantis Polska Sp. z o.o. , Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.
W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Stellantis Polska Sp. z o.o.  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.f) Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska Sp. z o.o.  rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.