SYTUACJA ZDROWOTNA (COVID 19)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekierowanie nastąpi za sekund

Zastrzeżenia prawne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Citroën Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.dsautomobiles.pl (dalej także „Serwis”).

 

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Citroën Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez markę Citroën, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

- udzielanie informacji na temat oferty Citroën Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Citroën – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Citroën Polska,

- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

- Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub szybszy (albo jego odpowiednik) 128 MB pamięci RAM Pamięć karty graficznej 128 MB

- Systemy operacyjne:

Windows 7 Windows Vista® Windows XP

- Przeglądarki:

Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje Google Chrome3 Safari 4.0 i nowsze wersje Opera 9.5 i nowsze wersje

  3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Citroën Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

 

4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

  • akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,
  • podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

  4.2 Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

  4.3 Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 

5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

  5.1 Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Citroën Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub pocztą tradycyjną na adres Dział Reklamacji, Citroën Polska Sp. z o. o., Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.

  5.2 W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

  5.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Citroën Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

  5.4 O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

  6.2 Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.

 

Top